PM Billingen Rollerski 

Uppdaterat: 2021-09-08 kl. 22:00

 

Billingen Rollerski är seedningsgrundande till Vasaloppet!

 

Datum: 11 september (2021)

Tävlingscentrum (TC): TC finns vid Billingecentret (på Billingens fritidsområde). 

Start: Distans 45 km och 30 km startar i Istrum. Distans 18 km startar i Öglunda.  

kl. 11. 00 (Istrum) - 45 km

kl. 11. 15 (Istrum) - 30 km

kl. 11.30 (Öglunda) - 18 km

Gemensam start per distans. 5 minuter innan start skall tävlande finnas i startområdet.  

Mål: Vid Billingecentret på Billingens fritidsområde. 

Nummerlappar och chip: Hämtas ut vid respektive startplats. 

Bana: 

Banorna startar i natursköna omgivningar i Vallebygden. Efter några relativt flacka kilometer på Billingens västra sida kommer en kraftig stigning upp på berget vilket följs av en lång raksträcka i lätt motlut, kallad "Raka linan". Målgång vid skidstadions norra del på Billingens fritidsområde. 

Arrangören har tillstånd från Länsstyrelsen att genomföra tävlingen på allmänna vägar och cykelvägar. Tävlande måste följa normala trafikregler. Åkning sker på höger sida av vägen. Polis kommer finnas i kritiska korsningar, i övriga korsningar finns funktionärer som INTE får stoppa trafiken utan endast varna rullskidsåkare. Alla inkommande vägar är märkta med varningsskyltar. Banan är märkt med pilar. 

Startfältet kommer att ledas av fordon med blinkande gult ljus. 

Lagledarmöte: Hålls vid startplatsen i Istrum klockan 10.30 och i Öglunda kl 11.00. 

Transport till startområdet: Transport till startplats erbjuds endast till dem som anmält sitt intresse i tid. Övriga erbjuds ingen transport.   

Ombyte och dusch: Finns både före och efter loppet i Billingecentret. Möjlighet till ombyte före start finns även i Istrum. 

Överdragskläder: Lämnas på anvisad plats vid starten för transport till målet. Påsar för överdragskläder erhålles vid startplatsen. Arrangören ansvarar ej för värdesaker. 

Tidtagning: Sker med EQ-timing.

Åkstil: Klassisk stil

Hjul: Tillåtna hjul är "2:or" samt Elpex PU 2 enligt skidförbundets rekommendationer.

Parkering: Stora parkeringen på Billingens fritidsområde samt parkering vid klubbstugan i Istrum (starten 30+45 km) och kyrkan i Öglunda (starten 18 km). 

Priser: Pris till ungdomsklasser, juniorer och D/H21. Ett antal priser lottas ut på startnummer.

Prisutdelning: Sker i anslutning till målgången. Prisutdelningen för ungdomar och juniorer sker då alla gått i mål. Prisutdelning för D/H21 preliminärt kl 13:15.

Klasser:

D/H 13-14, 18km                    D/H 15-16, 18km      D/H 17-20, 30km

D/H 21, 45km                         D/H 35, 45km            D/H 40, 45km

H 45, 45km                             D/H 50, 45km            H 55, 45km

D/H 60, 30km                         D/H 65, 30km            D/H 70, 30km

D/H 75, 30km                         Motion D/H, 30km

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid få anmälda.

Tävlingsregler:

Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler.

Hjälm och glasögon är obligatoriskt och allt deltagande sker på egen risk.

Sjukvård: Samtliga funktionärer kan tillkalla sjukvård och ambulans. Sjukvårdsansvarig finns utplacerad längs banan. Vid allvarlig olycka ring 112. 

Vid brutet lopp: Meddela funktionär. 

Kontroll: Stickprovskontroller av stavlängd och rullskidshjul kommer att genomföras. 

Seedning:

Seedning till Vasaloppet kan endast göras av de som åker 45 km banan. Seedning kan maximalt göras till startled 1. 

https://www.skidor.com/Grenar/Rullskidor/Tavling/SeedningtillVasaloppet/

Anmälan:

Anmälan sker via IdrottOnline tom 2021-09-05. Tävlande som inte har tillgång till IdrottOnline anmäler sig via mail till tavling@billingensskidallians.se. Vid anmälan uppges namn, klass och ev. klubbtillhörighet. Betalning görs via Dibs i IdrottOnline.

Efteranmälan fram till 2021-09-09 mot en förhöjd avgift om 200 kr. 

OBS! Ingen efteranmälan på plats!

Startavgift:

Seniorer (D/H21-55) 400 kr

Junior (D/H 17-20) 300 kr

Ungdom (D/H 13-16) 250 kr

Veteran (from H/D60) 350 kr

Motion 400 kr

Vid inställd tävling: Gällande situationen kring Covid-19!

Om tävlingen pga yttre förhållanden som gör den omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att behålla 50 % av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).

 

Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift.

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

Kontakt:

Tävlingsledare Stein-Egil Östensen

Mobil: 0766 262 192

Mail: tavling@billingensskidallians.se

Västsvenska Rullskidscupen

Billingen Rollerski ingår i Västsvenska Rullskidscupen. För mer info: http://www.rullcup.se/